Eesti Planeerijate Ühingu pressiteade
20. 05. 2020

19. mail avalikustatud riigikohtu jõuline otsus Rail Balticu planeeringu Natura looduskaitsealade hindamise ebakohasusest näitab, et riigis on suur segadus mõjude hindamise metoodika ja rollide osas. Litsentseeritud ekspertide koostatud ja keskkonnaministeeriumis heaks kiidetud mõjude hindamise aruanne on kohtu otsuse järgi õigustühine.

 

Hoolimata sellest, et kohtuotsus tunnistas planeerimisprotsessi õiguspäraseks, tühistati planeering just keskkonnamõjude hindamist puudutavate vajakajäämiste tõttu. Piltlikult nõuab riigikohtu praktika konkreetse veduritüübi ja kaitsealuse linnuliigi pesitsusharjumuste otsese koosmõju hindamist planeerimisstaadiumis. Maakonnaplaneeringu pädevuses on vastavalt seadusele aga ainult paika pannaraudtee koridor, mitte rööbaste asukoha. Seepannakse paika projektiga, mille lähtekoht on välistada Natura kaitsealade läbimine. Eri tasandite – üleriigiline, maakonna-, üld- ja detailplaneering – planeerimine aitab kaasa otsuste põhjalikule läbikaalumisele. Juriidiline ülemvõim kogu ruumilise planeerimise ja mõjude hindamise valdkonnas viib olukorrani, kus olulisemaks kui planeeringu sisu, muutub selle nn juriidiline korrektsus. Tundub, et Euroopasse viib meid pigem paragrahv, mitte raudtee.
Eesti territooriumist 17% katvatel Natura aladele ei julge keegi enam ammu midagi planeerida või seal mõjusid hinnata, nüüdseks on see laienenud, kohtupraktikast tulenevalt, ka Naturaga piirnevatele aladele. Praegu koostatakse kõikjal Eestis omavalitsustele uusi üldplaneeringuid. Ka need võivad osutuda juriidilisele pilgule ebapädevateks kuna üldplaneeringutes ei viida läbi Natura aladele avalduva mõju asjakohast projektitasandil hindamist.
Eesti Planeerijate Ühing näeb, et ruumilise planeerimise ja mõjude hindamise metoodilised alused on vaja nii Rail Balticu kui Hiiu maakonna mereala planeeringu kohtulahendi alusel riiklikul tasandil uuesti läbi mõelda. Oleme seisukohal, et riigis tuleb leida lahendus Natura alade hindamisele, et vältida olukorda, kus Natura mõjude hindamise puudused selguvad alles riigikohtus. Planeeringu koostamine ja selle järelevalve kestab aastaid, kaasatakse eri ametkondi ning eksperte, kellel peaks olema erialane pädevus ja kogemus ka keskkonnamõjude hindamise eesmärgi, meetodite ja senise praktika osas. Seega tuleb kõikide osapoolte huvides lahendada Natura alade hindamise ebaselgus.

Kontaktisik: Maila Kuusik, tel 5331 4868