Folder Ühingu seisukohad

Documents

pdf Põllumajandusmaade temaatika EPÜ ettepanek EISi Popular

Download (pdf, 39 KB)

Põllumajandusmaade temaatika EPÜ ettepanek EISi 30-09-2016.pdf

Põllumajandusmaade temaatika EPÜ ettepanek EISi 30.09.2016

pdf Ühingu seisukoht linnatänavate standardi prEVS 843:2016 osas Popular

Download (pdf, 103 KB)

002-16-EVS_PK56_Linnatänavate_standardist.pdf

Ühingu 29.02.2016 seisukoht linnatänavate standardi prEVS 843:2016 osas

pdf Ühingu 17.03.2016 ettepanekud maastikukonventsioonile Popular

Download (pdf, 95 KB)

003-16-Maastikukonventsioon.pdf

Ühingu 17.03.2016 ettepanekud maastikukonventsioonile

pdf 004 16 KaM määruse muutmine Popular

Download (pdf, 121 KB)

004-16-KaM määruse muutmine.pdf

Ühiingu 28.03.2016 seisukoht määruse „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise
töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“ muutmise eelnõule

pdf Ühingu taotlus õiguskanstelrile määruse „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“ osas Popular

Download (pdf, 476 KB)

008-16 KaM määruse muutmine.pdf

Ühingu 13.05.2016 taotlus õiguskanstelrile määruse „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise
töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“ osas

pdf Ühing ühineb teiste erialaorganisatsioonidega Reidi tee kavandamise kvaliteetsema tulemuse saavutamiseks Popular

Download (pdf, 97 KB)

010-16_Reidi_teest.pdf

Ühingu 16.08.2016 seisukoht Reidi tee kavandamise kvaliteetsema tulemuse saavutamiseks

pdf Ühingu seisukoht uue planeerimisseaduse § 95 lg 2 kohase olulise ruumilise mõjuga ehitise määruse ehitiste loendi osas Popular

Download (pdf, 122 KB)

ORME 10.04.2015.pdf

Ühingu 10.04.2015 seisukoht uue planeerimisseaduse § 95 lg 2 kohase olulise ruumilise mõjuga ehitise määruse ehitiste loendi osas

pdf Seisukohad määruse “Olulise ruumilise mõjuga ehitise nimekiri” eelnõule Popular

Download (pdf, 92 KB)

ORME 09.07.2015.pdf

Ühingu 09.07.2015 seisukohad määruse “Olulise ruumilise mõjuga ehitise nimekiri” eelnõule

pdf Seisukoht määruse "Koostöö tegemise korra ning planeeringute kooskõlastamise alused" kohta Popular

Download (pdf, 87 KB)

Määrus § 4 lg 4.pdf

Ühingu 07.05.2015 seisukoht

default Seisukohad väärtusliku põllumajandusmaa osas (lisa) Popular

Download (pdf, 384 KB)

põllumajandusmaade-kirja-lisa.pdf

Ühingu 03.06.2015 seisukohad Põllumajandusministeeriumi Maaparanduse ja maakasutuse büroole väärtusliku põllumajandusmaa osas (lisa).

default Seisukohad väärtusliku põllumajandusmaa osas Popular

Download (pdf, 92 KB)

väärtuslikud-põllumajandusmaad-03.06.2015.pdf

Ühingu 03.06.2015 seisukohad Põllumajandusministeeriumi Maaparanduse ja maakasutuse büroole väärtusliku põllumajandusmaa osas.

default Seisukoht muinsuskaitse eelnõule Popular

Download (pdf, 81 KB)

muinsuskaitseseadus-25-03-2015.pdf

Arvamus Kultuuriministeeriumile muinsuskaitseseaduse eelnõu osas, 25.03.2015

default Pöördumine ettepanekutega planeerimisseaduse eelnõu muutmiseks Popular

Download (pdf, 70 KB)

plans-eelnõu-kaaskiri-20.03.2014-riigikogu.pdf

Pöördumine Riigikogu Majanduskomisjoni poole ettepanekutega planeerimisseaduse eelnõu muutmiseks

default Parandusettepanekud planeerimisseaduse eelnõu muutmiseks (20.03.2014) Popular

Download (pdf, 193 KB)

plans-eelnõu--20.03.2014-lisa-1-riigikogu.pdf

Parandusettepanekud Riigikogu Majanduskomisjonile planeerimisseaduse eelnõu muutmiseks (20.03.2014)

default Parandusettepanekud planeerimisseaduse eelnõu muutmiseks (10.12.2014) Popular

Download (pdf, 330 KB)

plans--eelnõu--10.12.2014-lisa-riigikogu.pdf

Parandusettepanekud Riigikogu Majanduskomisjonile planeerimisseaduse eelnõu muutmiseks (10.12.2014)

default Pöördumine planeerimisseaduse eelnõu ja selle menetlemise osas Popular

Download (pdf, 116 KB)

planeerimisseaduse-eelnõu-28.01.2014-riigikogu.pdf

Pöördumine Riigikogu Majanduskomisjoni poole planeerimisseaduse eelnõu ja selle menetlemise osas

default Arvamus ORMO nimekirja kohta Popular

Download (pdf, 43 KB)

ormo-määrus--17.03.2014-sim.pdf

Arvamus Siseministeeriumile olulise ruumilise mõjuga objektide nimekirja kohta

default Arvamus maapõueseaduse kodifitseerimise protsessi juurde Popular

Download (pdf, 87 KB)

maapõueseadus-15.08.2014-kem.pdf

Arvamus Keskkonnaministeeriumi naapõueosakonnale maapõueseaduse kodifitseerimise protsessi juurde

default Ettepanekud KeHJS ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule Popular

Download (pdf, 248 KB)

kemhs-eelnõu-22.10.2014-kem.pdf

Ettepanekud Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonnale „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse“ eelnõule

default Seisukoht keskkonnaeksperidi pädevuse kohta detailplaneeringute koostamisel Popular

Download (pdf, 53 KB)

keskkonnaeksperdi-pädevus-18.07.2014-kem.pdf

Seisukoht Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonnale

keskkonnaeksperidi pädevuse kohta detailplaneeringute koostamisel

Uudised

EPÜ on selgesõnaline teejuht kutse taotlejale

Kutsekoda tunnustas EPÜ-d Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgiga. 

Planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakond on koostamas ruumilise planeerimise rohelist raamatut. Rohelise raamatu eesmärk on analüüsida ruumilise planeerimise probleemkohti, mis ei ole seotud ainult planeerimisseaduse muudatustega ja pakkuda neile võimalikke lahendusi.

Üldplaneeringu koostamise juhis

Rahandusministeerium soovib värvilise sügise jätku ning ootab tänuga tagasisidet üldplaneeringu koostamise juhisele. Juhise materjalid on saadetud listi. Paremaks ja laiapõhjalisemaks tagasiside andmiseks korraldame huvitatutele arutelu 8. nov kell 15. Arutelu asukoha Tallinnas v Tartus otsustame jooksvalt, palun enda huvist märku anda vormil https://doodle.com/poll/i27isw28dc53i3y4

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.