Eesti Planeerijate Ühing kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni European Council of Town Planners (http://www.ectp-ceu.eu/).

European Council of Spatial Planners (varasema nimega European Council of Town Planners, millest ka ühenduse ametlik lühend, ECTP)  on 1985. aastal asutatud katuseorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ühist raamistikku planeerimispraktikas, erialases hariduses, erialases täiendõppes ning kutse-eetkas. 

Eesti Planeerijate Ühing on ECTP täieõiguslik liige aastast 2009. 

ECTP üldkogud toimuvad kaks korda aastas. Eesti Planeerijate Ühing on osalenud  2009. aasta ECTP üldkogul Dublinis, tutvustamaks Eesti Planeerijate Ühingut ja ruumilise planeerimise olukorda Eestis. Ühing on olnud esindatud üldkogudel 2013. aastal Barcelonas ja Cascais, 2014. aastal Brüsselis ja Berliinis, 2015 Dublinis. ECTP täitevkomitee peasekretär on Dominique Lancrenon ja president Joris Scheers (aastast 2015).

ECTP tegeleb hetkel mitme projektidega nagu planeerija kutse, kliimamuutuseted, e-raamat ruumilise planeerimise ja territoriaalse sidususe kohta noortele planeerijatele, intelligentne energeetika, kuhu soovitakse leida praktilisi näiteid säästlikest energialahendustest linnakeskkonnas jne. 2014. aastal võttis ECTP üldkogu vastu tegevuskava aastateks 2014-2017. Tegevuskava kohaselt on organisatsiooni peamisteks ülesanneteks planeerija õppe põhimõtete ühtlustamine ning parima planeerimise alase praktika koondamine ja levitamine. 2016. aastal töötatakse välja ruumilise planeerija professioonile esitatavaid nõudeid.

2013. aasta kevadel võeti Barcelonas vastu "Euroopa Planeerimise Harta". Dokument ühitab Istanbuli ja Ateena (2003) hartad, säilitades Ateena Harta visiooni keskse osa, kuid seda on muudetud selgemaks, ajaliselt vähem seotuks ja tugevamaks. Selles antakse planeerijatele ennetav roll avaliku arvamuse kujundajana ning ajakohastatakse teemade ringi, millel tulevikus peaks olema rohkem tähelepanu juhitud nt kliimamuutus, regionaalne planeering, ökosüsteemid. Harta on leitav aadressil: 

http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/PDF-docs/The%20Charter%20of%20European%20Planning-LowRes.pdf

2013 on on välja antud  raamat “A Centuary of Spatial Planning in Europe“, mille kohta lühiinformatsioon  on leitav ECTP kodulehel:

http://www.ectp-ceu.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=169

ECTP osaleb ka Euroopa ruumilise planeerimise alastes töögruppides ja koostöökogudes nagu NTCCP, UDG, CEMAT, programmis ESPON ning sekretariaat on otseses dialoogis nii Euroopa Liidu institutsioonidega kui liikmesriikidega.

Muuhulgas tunnustab ECTP auhindadega häid planeerimisnäiteid (http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/awards). Järgmine konkurss toimub 2018. aastal.

Üle kahe aasta toimuvad linnaplaneerimise alased bienaalid. Viimane bienaal  toimus 2015 Dubinis, kus teemaks on “Making Cities Work – technology in planning practice”. Fookuses oli uute tehnoloogiate rakendamine ruumilise planeerimise praktikas sh innovaatiliste projektide tutvustamine. Järgmine linnaplaneerimise bienaal toimub 2017. aastal.

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) programmiga ühines Eesti 2004. aastal ning programmi eesmärk on toetada liikmesriikide ruumilist planeerimist ja regionaalset arengut analüüside ja rakendusuuringutega. Samuti soodustab programm vastavate teadusasutuste koostööd. Lisaks analüüsidele ja rakendusuuringutele tegeleb programm ka ruumiandmete koondamisega ning kaardirakendustega, mis võimaldavad andmeid kiirest visualiseerida ja esitada kaardimaterjalina. Oluliseks peetakse ka indikaatorite väljatöötmisega, mis võimaldavad näiteks hinnata ruumilist arengut nt mobiilsust ja teenuste kättesaadavust, Samuti tegeletakse selliste töövahendite nagu territoriaalsete mõjude hindamise meetodite arendamisega EL erinevatele poliitikatele nt projektis TIPTAP hinnati EL põllumajanduse ja transpordipoliitikate ruumilist mõju.

Teadusasutuste koostöövõrgustikus osaleb Eesti poolt Tartu Ülikool, mis edastab ka Planeerijate Ühingule ESPON uudiskirju. Täpsem informatsioon on kättesaadav ESPON programmi kodulehel www.espon.eu ja eesti keelses lühendatud versioonis Tartu Ülikooli kodulehel http://www.lote.ut.ee/883179.

ÕPPEREISID

Planeerijate Ühing on korraldanud õppereise järgnevatesse linnadesse ja riikidesse:  Berliin, Riia, Tampere, Poola, Taani, Rootsi, Sloveenia (kevad 2011), Gotland (sügis 2013), Norra (kevad 2014), Saksamaa (kevad 2015), Island (suvi 2016). Eestis oleme võõrustanud Suurbritannia, Läti,  Ameerika ja Norra planeerijaid.

Uudised

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.

Seminar: miljööväärtus planeeringutes uue planeerimisseaduse valguses

Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?

Eestisse tuleb esinema Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret

Jaanuari lõpus külastab Tallinna Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret, kes 25. jaanuaril kell 16.00 peab Kultuurikatlas loengu, et tutvustada Brüsseli linnaehituses aktuaalseid teemasid, Productive City kontseptsiooni ja piirkondliku peaarhitekti ametiposti eripära.
Borret’ visiit aitab ette valmistada Eesti ja Belgia arhitektide ühisprojekti, mille tulemuseks on 2017. aasta talvel Brüsselis EV100 ja EL eesistumise välisprogrammi raames avatav näitus. 

Ühingu tervitus uuele riigihalduse ministrile

Eesti Planeerijate Ühing on olnud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministeeriumide pikaajaline koostööpartner. Tulenevalt eelnevast tervitab ühing uut ministrit ja esitab omapoolsed ootused lähiaja vajalikeks tegevusteks ruumilise planeerimise arendamisel.
 
1. Riigi- ja haldusreform
1.1 Maavalitsuste reformimisel peab ruumiline planeerimine ja regionaalse arengu kavandamine jääma ühte institutsiooni