Eesti Planeerijate Ühing kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni European Council of Town Planners (http://www.ectp-ceu.eu/).

European Council of Spatial Planners (varasema nimega European Council of Town Planners, millest ka ühenduse ametlik lühend, ECTP)  on 1985. aastal asutatud katuseorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ühist raamistikku planeerimispraktikas, erialases hariduses, erialases täiendõppes ning kutse-eetkas. 

Eesti Planeerijate Ühing on ECTP täieõiguslik liige aastast 2009. 

ECTP üldkogud toimuvad kaks korda aastas. Eesti Planeerijate Ühing on osalenud  2009. aasta ECTP üldkogul Dublinis, tutvustamaks Eesti Planeerijate Ühingut ja ruumilise planeerimise olukorda Eestis. Ühing on olnud esindatud üldkogudel 2013. aastal Barcelonas ja Cascais, 2014. aastal Brüsselis ja Berliinis, 2015 Dublinis. ECTP täitevkomitee peasekretär on Dominique Lancrenon ja president Joris Scheers (aastast 2015).

ECTP tegeleb hetkel mitme projektidega nagu planeerija kutse, kliimamuutuseted, e-raamat ruumilise planeerimise ja territoriaalse sidususe kohta noortele planeerijatele, intelligentne energeetika, kuhu soovitakse leida praktilisi näiteid säästlikest energialahendustest linnakeskkonnas jne. 2014. aastal võttis ECTP üldkogu vastu tegevuskava aastateks 2014-2017. Tegevuskava kohaselt on organisatsiooni peamisteks ülesanneteks planeerija õppe põhimõtete ühtlustamine ning parima planeerimise alase praktika koondamine ja levitamine. 2016. aastal töötatakse välja ruumilise planeerija professioonile esitatavaid nõudeid.

2013. aasta kevadel võeti Barcelonas vastu "Euroopa Planeerimise Harta". Dokument ühitab Istanbuli ja Ateena (2003) hartad, säilitades Ateena Harta visiooni keskse osa, kuid seda on muudetud selgemaks, ajaliselt vähem seotuks ja tugevamaks. Selles antakse planeerijatele ennetav roll avaliku arvamuse kujundajana ning ajakohastatakse teemade ringi, millel tulevikus peaks olema rohkem tähelepanu juhitud nt kliimamuutus, regionaalne planeering, ökosüsteemid. Harta on leitav aadressil: 

http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/PDF-docs/The%20Charter%20of%20European%20Planning-LowRes.pdf

2013 on on välja antud  raamat “A Centuary of Spatial Planning in Europe“, mille kohta lühiinformatsioon  on leitav ECTP kodulehel:

http://www.ectp-ceu.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=169

ECTP osaleb ka Euroopa ruumilise planeerimise alastes töögruppides ja koostöökogudes nagu NTCCP, UDG, CEMAT, programmis ESPON ning sekretariaat on otseses dialoogis nii Euroopa Liidu institutsioonidega kui liikmesriikidega.

Muuhulgas tunnustab ECTP auhindadega häid planeerimisnäiteid (http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/awards). Järgmine konkurss toimub 2018. aastal.

Üle kahe aasta toimuvad linnaplaneerimise alased bienaalid. Viimane bienaal  toimus 2015 Dubinis, kus teemaks on “Making Cities Work – technology in planning practice”. Fookuses oli uute tehnoloogiate rakendamine ruumilise planeerimise praktikas sh innovaatiliste projektide tutvustamine. Järgmine linnaplaneerimise bienaal toimub 2017. aastal.

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) programmiga ühines Eesti 2004. aastal ning programmi eesmärk on toetada liikmesriikide ruumilist planeerimist ja regionaalset arengut analüüside ja rakendusuuringutega. Samuti soodustab programm vastavate teadusasutuste koostööd. Lisaks analüüsidele ja rakendusuuringutele tegeleb programm ka ruumiandmete koondamisega ning kaardirakendustega, mis võimaldavad andmeid kiirest visualiseerida ja esitada kaardimaterjalina. Oluliseks peetakse ka indikaatorite väljatöötmisega, mis võimaldavad näiteks hinnata ruumilist arengut nt mobiilsust ja teenuste kättesaadavust, Samuti tegeletakse selliste töövahendite nagu territoriaalsete mõjude hindamise meetodite arendamisega EL erinevatele poliitikatele nt projektis TIPTAP hinnati EL põllumajanduse ja transpordipoliitikate ruumilist mõju.

Teadusasutuste koostöövõrgustikus osaleb Eesti poolt Tartu Ülikool, mis edastab ka Planeerijate Ühingule ESPON uudiskirju. Täpsem informatsioon on kättesaadav ESPON programmi kodulehel www.espon.eu ja eesti keelses lühendatud versioonis Tartu Ülikooli kodulehel http://www.lote.ut.ee/883179.

ÕPPEREISID

Planeerijate Ühing on korraldanud õppereise järgnevatesse linnadesse ja riikidesse:  Berliin, Riia, Tampere, Poola, Taani, Rootsi, Sloveenia (kevad 2011), Gotland (sügis 2013), Norra (kevad 2014), Saksamaa (kevad 2015), Island (suvi 2016). Eestis oleme võõrustanud Suurbritannia, Läti,  Ameerika ja Norra planeerijaid.

Uudised

EPÜ on selgesõnaline teejuht kutse taotlejale

Kutsekoda tunnustas EPÜ-d Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgiga. 

Planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakond on koostamas ruumilise planeerimise rohelist raamatut. Rohelise raamatu eesmärk on analüüsida ruumilise planeerimise probleemkohti, mis ei ole seotud ainult planeerimisseaduse muudatustega ja pakkuda neile võimalikke lahendusi.

Üldplaneeringu koostamise juhis

Rahandusministeerium soovib värvilise sügise jätku ning ootab tänuga tagasisidet üldplaneeringu koostamise juhisele. Juhise materjalid on saadetud listi. Paremaks ja laiapõhjalisemaks tagasiside andmiseks korraldame huvitatutele arutelu 8. nov kell 15. Arutelu asukoha Tallinnas v Tartus otsustame jooksvalt, palun enda huvist märku anda vormil https://doodle.com/poll/i27isw28dc53i3y4

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.