Arhitektuurikoda
16.11.2016
 
Riigi arhitektuuri- ja planeerimispoliitika kujundamisest
 
Põhiseaduse preambula järgi on riik pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade. Riik tähendab nii vaimset, sotsiaalset kui ka ruumilist keskkonda.
Kodanikena anname kõik oma panuse vaimse ja sotsiaalse keskkonna kujundamisel. Ruumilise planeerimise ja arhitektuurivaldkonna esindajatena vastutame neile lisaks ka füüsilise ruumi kvaliteedi eest. 
Arhitektuuri ja ruumilise planeerimise eesmärk on kujundada väärtuslikku elukeskkonda. Kui midagi jääb arvestamata või kuskil tehakse viga ehitatud keskkonna kujundamisel, mõjutab see meie elu-olu pikka aega. 
Kvaliteetse ja jätkusuutliku elukeskkonna tagamiseks on vajalik riigi aktiivsem, terviklikum ja läbimõeldum tegevus arhitektuuri ja planeerimise valdkonnas. Probleemina näeme, et ruumivaldkonna kompetents on praegusel ajal laiali jagatud erinevate asutuste vahel: 
ruumiline planeerimine – Rahandusministeerium;
(loodus)keskkond – Keskkonnaministeerium;
ehitustegevus – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
arhitektuur kui kunst – Kultuuriministeerium;
riigimaade planeerimine – Maa-amet;
riigi ehitiste tellija – AS Riigi Kinnisvara või muu riigivara valitseja. 
Sellise killustatuse juures ei ole alust loota, et kõigi nende asutuste üleselt tekiks terviklik lähenemine riigi ruumilisele arengule. See ei ole mitte niivõrd kriitika nende asutuste aadressil, kuivõrd aastate jooksul ilmnenud süsteemne probleem.
Seetõttu näeme vajadust riigi ruumipoliitikat kujundava kompetentsikeskuse järele. Institutsiooni nimetustena on varem välja käidud nt Riigiarhitekt ja Arhitektuurinõukoda, nimetusest olulisem on aga sisu. Praegu on sobiv kontekst keskuse loomiseks käimasolev riigireform. Pakume välja, et kompetentsikeskus loodaks peaministri büroo juurde.
Kindlasti on vajalik ka peale maavalitsuste ümberstruktureerimist formuleerida riigi roll ja huvi ruumilisel planeerimisel ning arhitektuurivaldkonna arendamine regiooni tasandil.
Ruumipoliitika kompetentsikeskuse kaudu saaks riik nii oma asutustele kui ka kohalikele omavalitsustele anda pädevat nõu ruumi mõjutavate otsuste tegemisel, mis võimaldab vältida vigu oluliste objektide planeerimisel või ka hangete kavandamisel. Kohaliku omavalitsuse kompetentsist üksi võib keeruliste objektide juures väheks jääda. 
Lisame mõned ettepanekud, millega peaks loodav institutsioon/keskus tegelema:
riigi arhitektuuripoliitika ning ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste väljatöötamine ning selle elluviimine oma pädevuse piires;
kvaliteetse ja jätkusuutliku keskkonna loomise ja säilitamise eesmärkide formuleerimine ja juhendite koostamine eesmärkide elluviimiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi;
planeerimis- ja arhitektuurialaseid uuringute koostamine, mis abistab kohalikke omavalitsusi otsuste tegemisel
riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste nõustamine oluliste ruumilise planeerimise ja ehitamise otsuste tegemisel;
arvamuste esitamine kohalike omavalitsuste otsuste eelnõude kohta, kui otsus puudutab riiklikult tähtsaid maa-alasid või riigi tervikliku ruumilise arengu olulisi huve;
ettepanekute tegemine riigi ja vajadusel ka kohalike omavalitsuse üksuste arengukavadele, taotlemaks arengukavade ja riigi ruumilise arengu eesmärkide paremat seostamist;
arvamuste esitamine riigivara valitsemise ja võõrandamise kohta ja ettepanekute tegemine riigivara valitsejale või riigile kinnisvarateenuseid osutavale riigi äriühingule kinnisasja korrashoiu korraldamiseks.
Arhitektuurikoja hinnangul vajab ruumilise planeerimise ja arhitektuurivaldkonna arendamise kompetentsi parendamine laiapõhjalist aruelu riigi, omavalitsuse kui erialaühenduste tasandil, et tagada läbimõeldud pikaajalised otsused elukeskkonna kujundamisel.
 

Arhitektuurikoda

16.11.2016

Riigi arhitektuuri- ja planeerimispoliitika kujundamisest

Põhiseaduse preambula järgi on riik pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade. Riik tähendab nii vaimset, sotsiaalset kui ka ruumilist keskkonda.

Kodanikena anname kõik oma panuse vaimse ja sotsiaalse keskkonna kujundamisel. Ruumilise planeerimise ja arhitektuurivaldkonna esindajatena vastutame neile lisaks ka füüsilise ruumi kvaliteedi eest.

Arhitektuuri ja ruumilise planeerimise eesmärk on kujundada väärtuslikku elukeskkonda. Kui midagi jääb arvestamata või kuskil tehakse viga ehitatud keskkonna kujundamisel, mõjutab see meie elu-olu pikka aega.

Kvaliteetse ja jätkusuutliku elukeskkonna tagamiseks on vajalik riigi aktiivsem, terviklikum ja läbimõeldum tegevus arhitektuuri ja planeerimise valdkonnas. Probleemina näeme, et ruumivaldkonna kompetents on praegusel ajal laiali jagatud erinevate asutuste vahel:

·         ruumiline planeerimine – Rahandusministeerium;

·         (loodus)keskkond – Keskkonnaministeerium;

·         ehitustegevus – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

·         arhitektuur kui kunst – Kultuuriministeerium;

·         riigimaade planeerimine – Maa-amet;

·         riigi ehitiste tellija – AS Riigi Kinnisvara või muu riigivara valitseja.

Sellise killustatuse juures ei ole alust loota, et kõigi nende asutuste üleselt tekiks terviklik lähenemine riigi ruumilisele arengule. See ei ole mitte niivõrd kriitika nende asutuste aadressil, kuivõrd aastate jooksul ilmnenud süsteemne probleem.

Seetõttu näeme vajadust riigi ruumipoliitikat kujundava kompetentsikeskuse järele. Institutsiooni nimetustena on varem välja käidud nt Riigiarhitekt ja Arhitektuurinõukoda, nimetusest olulisem on aga sisu. Praegu on sobiv kontekst keskuse loomiseks käimasolev riigireform. Pakume välja, et kompetentsikeskus loodaks peaministri büroo juurde.

Kindlasti on vajalik ka peale maavalitsuste ümberstruktureerimist formuleerida riigi roll ja huvi ruumilisel planeerimisel ning arhitektuurivaldkonna arendamine regiooni tasandil.

Ruumipoliitika kompetentsikeskuse kaudu saaks riik nii oma asutustele kui ka kohalikele omavalitsustele anda pädevat nõu ruumi mõjutavate otsuste tegemisel, mis võimaldab vältida vigu oluliste objektide planeerimisel või ka hangete kavandamisel. Kohaliku omavalitsuse kompetentsist üksi võib keeruliste objektide juures väheks jääda.

Lisame mõned ettepanekud, millega peaks loodav institutsioon/keskus tegelema:

                     riigi arhitektuuripoliitika ning ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste väljatöötamine ning selle elluviimine oma pädevuse piires;

                     kvaliteetse ja jätkusuutliku keskkonna loomise ja säilitamise eesmärkide formuleerimine ja juhendite koostamine eesmärkide elluviimiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi;

planeerimis- ja arhitektuurialaseid uuringute koostamine, mis abistab kohalikke omavalitsusi otsuste tegemisel

                     riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste nõustamine oluliste ruumilise planeerimise ja ehitamise otsuste tegemisel;

                     arvamuste esitamine kohalike omavalitsuste otsuste eelnõude kohta, kui otsus puudutab riiklikult tähtsaid maa-alasid või riigi tervikliku ruumilise arengu olulisi huve;

                     ettepanekute tegemine riigi ja vajadusel ka kohalike omavalitsuse üksuste arengukavadele, taotlemaks arengukavade ja riigi ruumilise arengu eesmärkide paremat seostamist;

                     arvamuste esitamine riigivara valitsemise ja võõrandamise kohta ja ettepanekute tegemine riigivara valitsejale või riigile kinnisvarateenuseid osutavale riigi äriühingule kinnisasja korrashoiu korraldamiseks.

Arhitektuurikoja hinnangul vajab ruumilise planeerimise ja arhitektuurivaldkonna arendamise kompetentsi parendamine laiapõhjalist aruelu riigi, omavalitsuse kui erialaühenduste tasandil, et tagada läbimõeldud pikaajalised otsused elukeskkonna kujundamisel.

Uudised

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.

Seminar: miljööväärtus planeeringutes uue planeerimisseaduse valguses

Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?

Eestisse tuleb esinema Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret

Jaanuari lõpus külastab Tallinna Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret, kes 25. jaanuaril kell 16.00 peab Kultuurikatlas loengu, et tutvustada Brüsseli linnaehituses aktuaalseid teemasid, Productive City kontseptsiooni ja piirkondliku peaarhitekti ametiposti eripära.
Borret’ visiit aitab ette valmistada Eesti ja Belgia arhitektide ühisprojekti, mille tulemuseks on 2017. aasta talvel Brüsselis EV100 ja EL eesistumise välisprogrammi raames avatav näitus. 

Ühingu tervitus uuele riigihalduse ministrile

Eesti Planeerijate Ühing on olnud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministeeriumide pikaajaline koostööpartner. Tulenevalt eelnevast tervitab ühing uut ministrit ja esitab omapoolsed ootused lähiaja vajalikeks tegevusteks ruumilise planeerimise arendamisel.
 
1. Riigi- ja haldusreform
1.1 Maavalitsuste reformimisel peab ruumiline planeerimine ja regionaalse arengu kavandamine jääma ühte institutsiooni