Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?
Seminari laiem eesmärk on tekitada arutelu ja püüda leida ühine arusaam kasutavates mõistetes. 

10.00 Kogunemine ja kohv
10.30 Euroopa maastikukonventsioon. Mida toob sellega ühinemine kaasa Eestis? Planeeritavad meetmed konventsiooni rakendamiseks. Rahvusmaastikud. Urve Sinijärv - Keskkonnaministeerium
11.10 Maastiku ja miljööga seotud mõisted, terminid. Maila Kuusik
11.20 Väärtuslik maastik maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringus. Miljööväärtuslikud hoonestusalad hajaasustuses. Tiia Kallas - Viljandi Maavalitsus, Maie Kais - konsultant.
12.00 Kultuuripärand kajastamine planeeringutes. Nele Rent - Muinsuskaitseamet
12.30 Lõuna
13.15 Miljööväärtuslikud (hoonestus)alad Valga ja Pärnu linna koostatavates üldplaneeringutes. Hoonete väärtuste hindamine Paide linna miljööväärtuslikel hoonestusaladel. Jiri Tintera - Valga Linnavalitsus, Marje-Ly Rebas - Paide Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus.
14.15 Väärtuslik põllumajandusmaa. Helve Hunt - Maaeluministeerium.
14.30 Arutelu

Seminar toimub 9. veebruaril 2017 kell 10.30 Tallinnas, Rävala 8 II korruse voldiksaal
Registreerimine lingil http://doodle.com/poll/2zsif5i52yiezdwq kuni 6. veebruarini.

Uudised

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.

Seminar: miljööväärtus planeeringutes uue planeerimisseaduse valguses

Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?

Eestisse tuleb esinema Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret

Jaanuari lõpus külastab Tallinna Brüsseli piirkonna peaarhitekt Kristiaan Borret, kes 25. jaanuaril kell 16.00 peab Kultuurikatlas loengu, et tutvustada Brüsseli linnaehituses aktuaalseid teemasid, Productive City kontseptsiooni ja piirkondliku peaarhitekti ametiposti eripära.
Borret’ visiit aitab ette valmistada Eesti ja Belgia arhitektide ühisprojekti, mille tulemuseks on 2017. aasta talvel Brüsselis EV100 ja EL eesistumise välisprogrammi raames avatav näitus. 

Ühingu tervitus uuele riigihalduse ministrile

Eesti Planeerijate Ühing on olnud ruumilise planeerimise eest vastutavate ministeeriumide pikaajaline koostööpartner. Tulenevalt eelnevast tervitab ühing uut ministrit ja esitab omapoolsed ootused lähiaja vajalikeks tegevusteks ruumilise planeerimise arendamisel.
 
1. Riigi- ja haldusreform
1.1 Maavalitsuste reformimisel peab ruumiline planeerimine ja regionaalse arengu kavandamine jääma ühte institutsiooni