Seminari eesmärk on uue planeerimisseaduse valguses selgitada, mida tähendab miljööväärtuslik (ehk keskkonnaväärtuslik) ala. Kas tegemist on paralleelmõistetega, kuidas eristuvad miljööväärtuslik ala ja väärtuslik maastik? Kuidas eristuvad miljööväärtused hajaasustuses ning linnas? Kas ja kuidas mõjutab Euroopa maastikukonventsiooniga liitumine Eestit? Mil viisil mõjutab väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine omavalitsuste arendustegevust?
Seminari laiem eesmärk on tekitada arutelu ja püüda leida ühine arusaam kasutavates mõistetes. 

10.00 Kogunemine ja kohv
10.30 Euroopa maastikukonventsioon. Mida toob sellega ühinemine kaasa Eestis? Planeeritavad meetmed konventsiooni rakendamiseks. Rahvusmaastikud. Urve Sinijärv - Keskkonnaministeerium
11.10 Maastiku ja miljööga seotud mõisted, terminid. Maila Kuusik
11.20 Väärtuslik maastik maakonnaplaneeringus ja üldplaneeringus. Miljööväärtuslikud hoonestusalad hajaasustuses. Tiia Kallas - Viljandi Maavalitsus, Maie Kais - konsultant.
12.00 Kultuuripärand kajastamine planeeringutes. Nele Rent - Muinsuskaitseamet
12.30 Lõuna
13.15 Miljööväärtuslikud (hoonestus)alad Valga ja Pärnu linna koostatavates üldplaneeringutes. Hoonete väärtuste hindamine Paide linna miljööväärtuslikel hoonestusaladel. Jiri Tintera - Valga Linnavalitsus, Marje-Ly Rebas - Paide Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus.
14.15 Väärtuslik põllumajandusmaa. Helve Hunt - Maaeluministeerium.
14.30 Arutelu

Seminar toimub 9. veebruaril 2017 kell 10.30 Tallinnas, Rävala 8 II korruse voldiksaal
Registreerimine lingil http://doodle.com/poll/2zsif5i52yiezdwq kuni 6. veebruarini.

Uudised

EPÜ on selgesõnaline teejuht kutse taotlejale

Kutsekoda tunnustas EPÜ-d Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgiga. 

Planeerimise roheline raamat

Rahandusministeeriumi planeeringute osakond on koostamas ruumilise planeerimise rohelist raamatut. Rohelise raamatu eesmärk on analüüsida ruumilise planeerimise probleemkohti, mis ei ole seotud ainult planeerimisseaduse muudatustega ja pakkuda neile võimalikke lahendusi.

Üldplaneeringu koostamise juhis

Rahandusministeerium soovib värvilise sügise jätku ning ootab tänuga tagasisidet üldplaneeringu koostamise juhisele. Juhise materjalid on saadetud listi. Paremaks ja laiapõhjalisemaks tagasiside andmiseks korraldame huvitatutele arutelu 8. nov kell 15. Arutelu asukoha Tallinnas v Tartus otsustame jooksvalt, palun enda huvist märku anda vormil https://doodle.com/poll/i27isw28dc53i3y4

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud kolm elektroonilist käsiraamatut:
- Keskkonnamõju hindamise käsiraamat, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/poder_kmh_kasiraamat.pdf);  
- Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat, K. Peterson, R. Kutsar, P. Metspalu, S. Vahtrus, ja H. Kalle (http://www.envir.ee/sites/default/files/ksh_kasiraamat.pdf);
- Keskkonnariski hindamine. Hindamiskäik ja ühildamine keskkonnamõju hindamisega, T. Põder (http://www.envir.ee/sites/default/files/krh_kasiraamat_loplik.pdf)  

Kutse andmise korra muutmine

Tulenevalt ruumilise keskkonna planeerija kutsestandardi muutmisest, on muudetud ka kutse andmise korda.